REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO HARDER FAMILY

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia programu lojalnościowego

pod nazwą „HARDER” – dalej zwanego „Programem”.

1.2. Organizatorem Programu jest Fitnessclinic Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu (kod: 39-400) przy ulicy Władysława Sikorskiego 11/42, Polska, KRS: 0000695271, REGON: 368275068, NIP: 8672243894

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Rzeszowa, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1.3. Program prowadzony jest w klubach Harder na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Wymienionym poniżej wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadać

następujące znaczenia:

1.4.1. Regulamin – regulamin Programu Lojalnościowego Harder.

1.4.2. Klub Harder – punkt sprzedaży detalicznej mieszczący się w lokalizacji klubu Harder na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oferujący usługi fitness.

1.4.4. Klubowicz – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

zarejestrowana w Programie na zasadach określonych w punkcie 2.1.

1.4.6. Uczestnik Programu lub Uczestnik – Klubowicz.

1.4.7. Punkty – punkty przyznawane Klubowiczom za zakupy Produktów w klubach Harder

na zasadach określonych w Rozdziale 3.

1.4.10. Produkty – wszystkie produkty z oferty handlowej dostępne w klubach Harder.

1.4.11. Biuro Obsługi Klienta – punkt kontaktowy, przez który Klienci Organizatora mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące Programu. Z Biurem Obsługi Klienta można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@harderfit.eu.

1.4.12. Konto Klubowicza/Konto – podstrona Strony Programu dostępna dla Klubowicza poprzez Aplikację Mobilną lub panel klienta, zawierająca dane podane przez Klubowicza oraz zawierająca informację na temat przyznanych Klubowiczowi punktów, ich statusie oraz możliwości ich wykorzystania.

1.4.15. Aplikacja Mobilna – aplikacja Perfect Gym Go  należąca do Organizatora, przeznaczona do instalacji na urządzeniach mobilnych, za pośrednictwem której można, między innymi, korzystać z niektórych elementów Programu.

1.4.16 Voucher - papierowy voucher, odpowiednik produktu Harder jakim jest 30 sesji do wykorzystania w 30 dni od daty rejestracji stanowiącej potwierdzenie woli wykorzystania produktu wydawany w klubach Harder przez uprawnioną do tej czynności obsługę w ramach wymiany punktów zebranych w programie lojalnościowym przez Klienta Harder.

1.5. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowanych w Programie jako Klubowicze zgodnie z Rozdziałem 2.

 

  1. UDZIAŁ W PROGRAMIE

2.1. Każda osoba chcąca wziąć udział w Programie musi być aktywnym klientem Harder, posiadającym opłaconą subskrypcję.

2.2. Rejestracja w Programie nie jest wymagana.

2.3. Każdy Uczestnik może brać udział w Programie w charakterze Klubowicza z zastrzeżeniem, że można posiadać tylko jedno Konto jako Klubowicz.

 

  1. GŁÓWNE ZASADY PROGRAMU ZBIERANIE PUNKTÓW

 

3.1. Mechanika główna w Programie opiera się na systemie punktowym.

3.2. Przy każdych zakupach wybranych Produktów w klubie Harder na konto Klubowicza zostają dodane punkty, które następnie, na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale, mogą być zamieniane na produkty gratisowe zgodnie z bieżącymi wytycznymi dla programu udostępnianymi w komunikacji do Klientów w klubach.

3.3. Za każdą zakupiony Produkt w klubie Harder, objęty programem lojalnościowym, przysługuje określona liczba punktów przyznawana Klubowiczowi zgodnie z przelicznikiem 1,00zł = 1 pkt. Lista produktów objętych programem dostępna jest na stronie internetowej www.hardefit.eu.

3.4. Punkty sumowane są na koncie Uczestnika w trakcie trwającej subskrypcji. Każde przerwanie subskrypcji w sposób inny niż jej zamrożenie zgodnie z regulaminem Harder skutkuje usunięciem niewykorzystanych punktów Uczestnika bezpowrotnie.

3.5. Przy obliczaniu liczby punktów, które Klubowicz otrzymuje za dokonaną transakcję, kwota transakcji zaokrąglana jest w dół do pełnego złotego.

3.6. Za zebrane punkty istnieje możliwość wymiany ich w całości lub części na produkty wskazane przez Harder zgodnie z ich wartością punktową, bądź uzyskanie rabatu na produkty i usługi Harder zgodnie z bieżącą ofertą Programu Lojalnościowego.

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych bieżących promocji zwiększających liczbę zdobywanych punktów.

3.8. Punkty mogą być przypisane wyłącznie do jednego Konta. Nie ma możliwości przenoszenia punktów pomiędzy Kontami.

3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia dodatkowych benefitów oraz promocji dla Klubowiczów, niezwiązanych bezpośrednio z główną mechaniką programu.

3.10. Klubowicz będzie otrzymywał drogą elektroniczną informacje związane z jego udziałem w Programie.

3.11 W przypadku katalogu produktów wymiennych na punkty zawierającego voucher dla znajomego na 30 sesji w 30 dni w Harder, taki voucher może zostać przekazany przez Klienta Harder osobie, która nie posiada i nigdy nie posiadała płatnej subskrypcji w Harder.

 

  1. ZAMKNIĘCIE KONTA KLUBOWICZA. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 

4.1. Zamknięcie Konta Klienta Harder wiąże się z rezygnacją z wykorzystania zgromadzonych punktów, a także z rezygnacją z Konta Klubowicza i zapisanych na Koncie informacji.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Programu, o czym poinformuje na Stronie Harder z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy zostaną również o tym poinformowani z jednomiesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub SMS-owej.

 

  1. REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości                     e-mailowej przez cały czas trwania Programu i w terminie 30 dni od daty jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

5.3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mailowy: biuro@harderfit.eu.

5.4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani pisemnie lub jeśli złożyli reklamację wysyłając wiadomość e-mailową – w formie wiadomości zwrotnej.

5.5. Nieuwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub upływ terminu, o którym mowa w pkt 5.1., nie narusza prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

5.6. Określone w niniejszym ustępie 5. zasady dotyczące sposobu składania i treści reklamacji mają charakter informacyjny i służą usprawnieniu procesu obsługi reklamacji, wymagania te w żaden sposób nie naruszają uprawnień przysługujących konsumentom.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w klubach Harder, na stronie internetowej

Harder oraz w (Aplikacji Mobilnej).

6.2. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie obowiązującymi w

tym zakresie przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, w tym w szczególności na temat celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce Prywatności Harder. Uczestnik Programu oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Programie.

6.3. Zabronione jest umieszczanie na Stronie Programu bądź w Aplikacji Mobilnej treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy propagujących przemoc, jak również treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, a także treści naruszających prawa własności intelektualnej.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika Programu, jeżeli Klubowicz łamie niniejszy Regulamin. O zamiarze zamknięcia Konta Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora. Klubowicz tym samym straci możliwość uczestniczenia w Programie.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Klubowicze zostaną poinformowani co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie regulaminu zostanie wysłana do Klubowiczów z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych podczas rejestracji do Programu. Powyższy Regulamin obowiązuje od 15.07.2021 roku.

 

Harder Studio 2018. Copyright Reserved.
FITNESSCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, nr 11, lok. 42, miejsc. TARNOBRZEG, kod 39-400. KRS: 0000695271, REGON: 368275068, NIP:8672243894

E-mail: biuro@harderfit.eu

Phone:

Development: Arek tel: 883 226 138

Operations: Łukasz tel: 570 851 216