Regulamin klubu HARDER

 

I.Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego określa zasady korzystania z usług klubów HARDER Nowogrodzka, HARDER Rusznikarska, HARDER Broniewskiego, HARDER Grabiszyńska, których właścicielem jest Fitnessclinic Sp. z o.o. NIP: 8672243894, REGON: 368275068 z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 11/42, prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu.

II. Członkostwo

1.Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

2.Członkowstwo w klubie powstaje z chwilą zawarcia umowy, co ma miejsce w dacie podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia usług w klubie.

3.Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”).

4.Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.

5.Członkowie klubu są zobowiązani do okazywania karty za każdym razem, kiedy wchodzą do klubu. Klub nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi klubu na wejście do klubu, o ile nie okaże on swojej karty członkowskiej.

6.Karta jest wydana w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy, a jej koszt wynosi 10 zł.

7.Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia KARTY powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 10 zł.

8.Karta Klubu uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń Klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także usług wynikających z treści Umowy Członkowskiej.

9.Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.

10.Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.

11.Klub będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek klubu zachowuje się niestosownie, łamie panujące w klubie zasady w sposób powtarzający łamie postanowienia umowy, w tym w szczególności postanowienia warunków ogólnych, nie stosuje się do instrukcji zarządu lub personelu odpowiedzialnego za prowadzenie klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 14 dni.

12.Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i w tym zakresie uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

13.Klub zastrzega sobie możliwość do odwołania zajęć, jeżeli będą zapisane mniej niż 4 osoby.

  1. Klub zastrzega sobie możliwość uznania zajęć za odbyte, jeżeli klubowicz zarejestrowany na zajęcia nie pojawi się i nie odwoła swojej nieobecności minimum 6h przed zajęciami.

 

III. Ceny usług

1.Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości.

2.W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby). W pozostałych przypadkach karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.

3.Członkowie klubu mają możliwość skorzystania z oferty jednocześnie przyjmują do wiadomości, że karnet po okresie minimalnym posiadają 1 miesięczny okres wypowiedzenia.

4.Członkowie klubu mają możliwość skorzystania z oferty karnetu ważnego przez kolejne 30dni.

5.W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej, Klub nie zwraca wniesionych już opłat.

6.Na żądanie klubowicza, klub HARDER wystawia fakturę VAT za usługi klubowe.

IV. Prawa i obowiązki Członka Klubu

1.Z usług Klubu, Członek Klubu może korzystać w zakresie posiadanych uprawnień klubowych, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach zajęć, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.

2.Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim.

3.Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15.08 (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych,11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia oraz 1 dzień Nowego Roku.

4.Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.

5.W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków, wprowadzania zwierząt.

6.Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług Klubu.

7.Członkowie Klubu są zobowiązani są do uczestnictwa w zajęcie w profesjonalnym obuwiu do zajęć Spinning ®.

8.Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Klubu.

9.Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce.

10.W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe.

11.Zabrania się ćwiczyć w sposób zagrażający osobom znajdującym się na terenie klubu.

12.Członek Klubu jest zobowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia po zakończeniu zajęć.

13.Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku, gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

14.Za zniszczenie majątku klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania, przez uczestnika zajęć, ponoszona będzie pełna odpowiedzialność finansowa. Do czasu uregulowania zobowiązań zawieszona zostanie możliwość korzystania z usług klubu.

15.Rzeczy osobiste Członków Klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez Klub.

16.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.

17.Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

18.Członkowie klubu zobowiązani są do poinformowania o wszelkich dysfunkcjach zdrowotnych pracowników klubu a szczególnie takich jak epilepsja, cukrzyca i/lub podobne.

19.Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.

V. Reklamacje

1.Członkom klubu HARDER przysługuj możliwość złożenia reklamacji dot. ich członkostwa w klubie w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie klubu. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w terminie 30 dni od daty złożenia.

2.Członkom klubu HARDER przysługuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem klubu w terminie 14 od daty jej zawarcia składając pisemną rezygnację bezpośrednio w siedzibie klubu.

VI. Polityka prywatności

1.Korzystanie z klubu HARDER wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w związku z systemem zapisów do klubu oraz na zajęcia online. Dane będą przetwarzane przez administratora, czyli Fitnessclinic Sp.zo.o. z siedzibą ul. Sikorskiego 11/42, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672243894, REGON: 368275068 w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.

2.Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane przez Fitnessclinic Sp. Z o. o. z siedzibą ul. Sikorskiego 11/42, 39-400 Tarnobrzeg, na rzecz. Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za usługi online.  Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z klubu.

 

VII. Postanowienia Końcowe

Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.