HARDER
Trening funkcjonalny
w grupach
Spal z nami 1000kcal podczas jednej sesji treningowej!
Slider

Regulamin klubu HARDER

 

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego określa zasady korzystania z usług klubów HARDER Nowogrodzka, HARDER Rusznikarska, HARDER Grabiszyńska, HARDER Stary Browar, których właścicielem jest Fitnessclinic Sp. z o.o. NIP: 8672243894, REGON: 368275068 z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 11/42 oraz HARDER Broniewskiego, którego właścicielem jest KGWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: 384859012, NIP: 5252806969 z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Broniewskiego 28, prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu.

 

II. Członkostwo

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkostwo w klubie powstaje z chwilą zawarcia umowy, co ma miejsce w momencie zakupu jednego z pakietów członkowskich ELASTICO, COMFORT, OPEN GYM lub OFF PEAK GYM.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”).
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.
 5. Członkowie klubu są zobowiązani do okazywania karty za każdym razem, kiedy wchodzą do klubu. Klub nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi klubu na wejście do klubu, o ile nie okaże on swojej karty członkowskiej.
 6. Członkostwo w Harder ma charakter osobisty i nie może zostać przeniesione na osoby trzecie. Klient jest w związku z tym zobowiązany do tego, aby korzystać z KARTY wyłącznie osobiście i nie udostępniać jej osobom trzecim. W razie naruszenia tego postanowienia Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek.
 7. Harder zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości członka przed wejściem do studia poprzez poproszenie o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem. Korzystanie z obiektu Harder jest dozwolone tylko dla osób które zarejestrowały swoje dane w Panel Klienta Harder.
 8. Karta jest wydana w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy, a jej koszt wynosi 0zł.
 9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia KARTY powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 10 zł.
 10. Karta Klubu uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń Klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także usług wynikających z treści Umowy Członkowskiej.
 11. Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
 12. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyny.
 13. Klub będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek klubu zachowuje się niestosownie, łamie panujące w klubie zasady w sposób powtarzający łamie postanowienia umowy, w tym w szczególności postanowienia warunków ogólnych, nie stosuje się do instrukcji zarządu lub personelu odpowiedzialnego za prowadzenie klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 14 dni.
 14. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i w tym zakresie uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 15. Klub zastrzega sobie możliwość do odwołania zajęć, jeżeli będzie zapisana mniej niż 1 osoba.
 16. Klub zastrzega sobie możliwość uznania zajęć za odbyte, jeżeli klubowicz zarejestrowany na zajęcia nie pojawi się i nie odwoła swojej nieobecności minimum 6 godzin przed zajęciami.

 

III. Ceny usług i płatności

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby). W pozostałych przypadkach karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.
 3. Członkowie klubu mają możliwość skorzystania z oferty jednocześnie przyjmują do wiadomości, że karnet po okresie minimalnym posiadają 1 miesięczny okres wypowiedzenia, dotyczy pakietów COMFORT, OPEN GYM, OFF PEAK GYM.
 4. Członkowie klubu mają możliwość skorzystania z oferty karnetu ważnego przez kolejne 30 dni (dotyczy COMFORT, OPEN GYM, OFF PEAK GYM)
 5. Ważność członkostwa Elastico jest uzależniona od rodzaju pakietu Elastico zakupionego przez członka klubu.
 6. Na żądanie klubowicza, klub HARDER wystawia fakturę VAT za usługi klubowe.
 7. Obowiązuje zakup wejściówki przy korzystaniu z usługi HIIT Trening Personalny w Małych Grupach.
 8. Klient może korzystać z usługi płatności cyklicznych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody. Karta płatnicza Klienta będzie obciążana w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, za który obowiązuje należność. Usługa jest aktywna do czasu jej odwołania przez Klienta. Klient może dezaktywować usługę w dowolnym momencie w Portalu Klienta. Oświadczenie o rezygnacji z Usługi jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy na płatności cykliczne za skutkiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym deaktywowano usługę.
 9. Klienci legitymujący się kartami Multisport Plus, OK System, FitProfit, Gymsteer, Multisport Senior, Multisport Student – mogą bez dodatkowych opłat korzystać z klubów w godzinach otwarcia wykluczając godziny, w których odbywają się HIIT Trening Personalny w Małych Grupach oraz z zajęć/usłudze Cross Training Siłowy, Joga, Pilates, Boks, Stretching, Mobility. Uczestnictwo w Cross Training Siłowy, Joga, Pilates, Boks, Stretching, Mobility wymaga wcześniejszej rejestracji przez Panel Klienta Harder. Liczba miejsc na zajęcia Cross Training Siłowy, Joga, Pilates, Boks, Stretching, Mobility może być ograniczona i Harder zastrzega sobie prawo decyzji.

 

IV. Prawa i obowiązki Członka Klubu

 1. Z usług Klubu, Członek Klubu może korzystać w zakresie posiadanych uprawnień klubowych, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach zajęć (HIIT Trening Personalny w Małych Grupach), chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej – dotyczy członkostw Elastico i COMFORT. Członkostwa OPEN GYM, OFF PEAK GYM upoważniają do korzystania z klubu poza godzinami zajęć (HIIT Trening Personalny w Małych Grupach)
 2. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim.
 3. Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15.08 (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych,11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia oraz 1 dzień Nowego Roku.
 4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.
 5. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków, wprowadzania zwierząt.
 6. Zabrania się wnoszenia do Studiów niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych.
 7. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług
 8. Członkowie Klubu zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach w profesjonalnym obuwiu do zajęć.
 9. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Klubu.
 10. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce.
 11. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe.
 12. Zabrania się ćwiczyć w sposób zagrażający osobom znajdującym się na terenie klubu.
 13. Członek Klubu jest zobowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia po zakończeniu zajęć.
 14. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku, gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 15. Za zniszczenie majątku klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania, przez uczestnika zajęć, ponoszona będzie pełna odpowiedzialność finansowa. Do czasu uregulowania zobowiązań zawieszona zostanie możliwość korzystania z usług klubu.
 16. Rzeczy osobiste Członków Klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez Klub.
 17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 19. Członkowie klubu zobowiązani są do poinformowania o wszelkich swoich dysfunkcjach zdrowotnych pracowników klubu, a szczególnie takich jak epilepsja, cukrzyca i/lub podobne.
 20. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 21. Klienci, którzy zakupili pakiet wejść lub członkostwo do klubu Harder podczas przedsprzedaży mogą w ciągu miesiąca kalendarzowego od rzeczywistej daty otwarcia klubu odbyć jedną sesję treningową i zrezygnować oczekując zwrotu 100% wpłaconych środków. Klub Harder zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpłaconych środków jeśli klient nie odbył jednego treningu w klubie Harder w ciągu miesiąca kalendarzowego od oficjalnego otwarcia klubu.

 

V. Reklamacje

 1. Członkom klubu HARDER przysługuje możliwość złożenia reklamacji dot. ich członkostwa w klubie w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie klubu. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w terminie 30 dni od daty złożenia.
 2. Członkom klubu HARDER przysługuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem klubu w terminie 14 dni od daty jej zawarcia składając pisemną rezygnację bezpośrednio w siedzibie klubu.

 

VI. Polityka prywatności

 1. Korzystanie z klubu HARDER wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w związku z systemem zapisów online do klubu oraz na zajęcia. Dane będą przetwarzane przez administratora, czyli Fitnessclinic Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sikorskiego 11/42, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672243894, REGON: 368275068 oraz KGWM Sp. z o.o. REGON: 384859012, NIP: 5252806969 z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Broniewskiego 28 w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane przez Fitnessclinic Sp. Z o. o. z siedzibą ul. Sikorskiego 11/42, 39- 400 Tarnobrzeg oraz KGWM Sp. z o.o. REGON: 384859012, NIP: 5252806969 z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Broniewskiego 28, na rzecz. Straal Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw, 00-844, Plac Europejski 1, entered into Register of Entrepreneurs maintained by the District Court in Warsaw, XII commercial division of the National Court Register under the number 0000694017, with share capital of 2 183 000 PLN, tax identification number: 527-282-05-82, REGON number: 368238452. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za usługi online. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z klubu.

 

VII. Postanowienia Końcowe

Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fitnessclinic Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Fitnessclinic sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 11/42, KRS: 0000695271, NIP: 8672243894 (Administrator) oraz KGWM Sp. z o.o. REGON: 384859012, NIP: 5252806969 z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Broniewskiego 28 (Administrator) zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych (odnotowania wejścia do Klubu osoby uprawnionej).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji umowy i świadczenia usługi Klientowi, w tym w celu pobierania opłat oraz do prowadzenia obsługi przez Biuro Obsługi Klienta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  3. poprawy jakości świadczonych usług i zarządzania wydajnością, w tym do zbierania opinii o usługach i produktach Harder w celach analitycznych i marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. prowadzenia działań marketingowych polegających min. na profilowaniu Klienta poprzez dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych na naszych stronach,– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fitnessclinic sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy Sikorskiego 11/42, KRS: 0000695271, NIP: 8672243894 (Administrator) oraz KGWM Sp. z o.o. REGON: 384859012, NIP: 5252806969 z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Broniewskiego 28 (Administrator) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach marketingowych.
 4. Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez lub na zlecenie Fitnessclinic sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 11/42, KRS: 0000695271, NIP: 8672243894 oraz KGWM Sp. z o.o. REGON: 384859012, NIP: 5252806969 z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Broniewskiego 28 w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 5. Rejestrując się w klubach Harder wyrażam zgodę na automatyczne utworzenie konta w aplikacji Myzone®. Klient w każdym momencie może zarządzać swoim dostępem do aplikacji Myzone®. Więcej informacji o aplikacji Myzone® klient znajdzie w klubie macierzystym
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fitnessclinic sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy Sikorskiego 11/42, KRS: 0000695271, NIP: 8672243894 oraz KGWM Sp. z o.o. REGON: 384859012, NIP: 5252806969 z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Broniewskiego 28, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach marketingowych, w okresie po wygaśnięciu zawartej umowy.
 7. Dostęp do danych Klienta będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz i na podstawie jego polecenia (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi bankowe, usługi księgowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym do wykonywania ich obowiązków. W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom państwa nadzorującym działalność Administratora, organom ścigania, organom ochrony prawnej.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 9. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 10. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 11. Wyrażam zgodę na otrzymywanie „newslettera” i informacji handlowych od Harder .
 12. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami korzystania z usług Klubów Harder określonymi w Regulaminie klubów Harder i akceptuję ich treść. Regulamin dostępny tutaj harderfit.eu
 13. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Harder i akceptuję ich treść. Regulamin dostępny tutaj harderfit.eu
 14. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Fitnessclinic sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego 11/42, KRS: 0000695271, NIP: 8672243894 Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.
 15. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Harder Studio 2018. Copyright Reserved.
FITNESSCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Władysława Sikorskiego 11/42, 39-400 Tarnobrzeg, Polska, KRS: 0000695271, REGON: 368275068, NIP: 8672243894

E-mail: biuro@harderfit.eu

Phone:

Development: Arek tel: 883 226 138

Operations: Łukasz tel: 570 851 216